PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,


7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny:

Stavbárov 2201/36, 734 01 Karviná, Česká republika

v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.


Pokud rozhodnete se odeslat zboží na opravu, vypln'te prosím Reklamační formulář tady: https://hegen.cz/reklamace/ (hned po stisknutí tlačítka “Odeslat” přidá se k nášemu systému Vaši reklamace, kterou bude řešit Reklamační oddělení. Během 24 hodin Vás bude kontaktovat manager našeho obchodu a bude Vás informovat o postupu při reklamaci) nebo napište nám prosím na email reklamace@hegen.cz. A takovým způsobem potvrdí Vám obchod Hegen.cz v písemné formě že uplatnili jste právo z vadného plnění. Společnost Hegen Česko s.r.o. objedná pro Vás kurýra od DPD anebo DHL , který přijede k Vám ve vhodný pro Vás čas a vyzvedne zboží na opravu. Doba opravení reklamovaného zboží je 30 dnů. Hned po provedení opravy, odešleme Vám zboží zpět na Vaši adresu. Informaci o tom že reklamace byla vyřízená dostanete na Váš email. Obchod může udělat tři opravy produktu. Jestli vada nebude odstraněna, zákazník může požadat o výmenu zboží nebo vracení peněz. 


Při uznané reklamaci a odeslaní opraveného zboží dopravu hradí obchodník. V případě neoprávněné reklamace nese náklady uvedené v předchozí větě hradí kupující.  A také pokud je to oprava v rámci záruky 2 let od momentu zakoupení zboží, objednávka kurýra bude zdarma. Pokud je to vada mechanická, kterou udělal zákazník nesprávným použitím, dopravu a vyzvednutí zboží hradí kupující.


Objednávka kurýra, který vyzvedne balík o hmotnosti do 30 kg. Stojí 148 Kč.
Objednávka kurýra, který vyzvedne balík o hmotnosti více než 30 kg. Stojí od 600 Kč.

 

Oblíbené